24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

Ungdomsdagskolen

Ungstevns varetager heltidsundervisning, som knytter sig til ”Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler” (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/608 ). Tilbuddet retter sig mod elever fra 7.- 9.klasse, og retter sig mod unge med sociale, adfærds- og følelsesmæssige udfordringer, og som derfor ikke trives eller kan rummes i en almindelig folkeskoleklasse. De kan således stadig opfylde undervisningspligten i en kvalificeret, men anderledes undervisningsform, der i høj grad er tilpasse den unge. Skolen er normeret til 20 elever.

Heltidsundervisningen har forskellige metoder til at motivere fremmøde og skabe personlige sejre som grundlag for den faglige, sociale og personlige udvikling. Heltidsundervisningen retter sig direkte mod unge, der af personlige, faglige eller sociale grunde har det vanskeligt i folkeskolen, og har brug for andre rammer og en anden pædagogisk tilgang. 

En del af eleverne i heltidsundervisningen har flere skoleskift bag sig, eller er på kanten til helt at falde helt ud af uddannelsessystemet. Sigtet med undervisningen er derfor at eleverne får lysten til at lære tilbage og at motivere dem til videre uddannelse. Der er således fokus på, at den enkelte elev oplever succeser, og får positive erfaringer med det at gå i skole.  

Formål 

Det overordnede formål er at sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse eller til et job og samtidig ruste eleverne personligt og socialt til at klare sig selv i tilværelsen – derved sikre, at de får et grundlag for et godt voksenliv.  

Mål 

Primære mål er, at; 

  • eleverne skal udvikle sig personligt og socialt, så de bliver i stand til at være sammen med andre – unge og voksne på en hensigtsmæssig måde
  • eleverne skal udvikle større selvtillid
  • eleverne udvikles fagligt, så de kan bestå folkeskolens afgangsprøve i Dansk, Matematik og Engelsk
  • eleverne skal kunne mestre et normalt alderssvarende arbejdsliv

Indhold 

Undervisningen i heltidstilbuddet skal svare til folkeskoleniveau, men er fritaget fra de almindelige krav som fx fuld fagpakke. Derfor adskiller skoledagen sig fra andre almene tilbud ved at have en særlig fleksibilitet og mulighed for at imødekomme elevernes individuelle behov. Det betyder konkret at undervisningen i Ungdomsdagskolen har;  
 

  • flere lærere i hver klasse og færre elever i skolens klasser 
  • fokus på trygge rammer og en klar struktur i hverdagen 
  • individuel fastholdelses- og uddannelsesvejledning 
  • øget fokus på fremmøde og netværkssamarbejde med KUI, PPR og den øvrige Ungdomsskole
  • fokus på at anvende en anerkendende pædagogik og særlige metoder målrettet elevgruppen (fx øget brug af praksis-faglighed og kreative øvelser)
  • tæt forældrekontakt

Vi tager afsæt i elevens nærmeste udviklingszone, og tror på;” at eleverne altid, gør det, hvis de kan det”, og derfor søger at finde de løsninger, der skal til for at tingene lykkes. De bedste resultater med dette opnås i samarbejde med forældre.

Udover de tre prøvefag er der skemalagt undervisning i: samfundsfag, Idræt og Madkundskab. 

Derudover har eleverne mulighed for at vælge forskellige praktiske fag fx: motorlære, e-sport, fitnes, krea