24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

Antimobbestrategi

”VI TOLERER IKKE MOBNING I STEVNS UNGDOMSSKOLE”

STEVNS UNGDOMSSKOLES ANTIMOBBESTRATEGI

Stevns Ungdomsskole har tre afdelinger med delvist forskellige målgrupper.

Ungdomsdagskolen (kommunens Heltidsundervisningstilbud) (UDS) er et særligt undervisningstilbud i stedet for folkeskolen. Målgruppen er elever på 8.-10. klassetrin i problemer og skrøbelig skoletilknytning i forhold til folkeskolen. Mobbeproblematikker kan generelt være en stor del af elevernes bagage. Derfor er håndtering af mobbe- og generelt trivselsproblematikker en kerneopgave for UDS-ansatte. Der arbejdes systematisk med det hver eneste dag og i mere nuanceret og udvidet udgave, end det er beskrevet her

Den almene Undervisning (Almen USK)

er den frivillige fritidsundervisning, PULS, Svømmeundervisningen og øvrige bidrag til ”åbne skole” mv. De unge går til ét eller flere hold. De mødes ikke så ofte, som i eleverne heltidsundervisningen. Nogen melder sig til faste hold der kører over mange uger. Andre melder sig kun til en rejse, weekendaktivitet etc.

I PULS og øvrige ”åben skole” forløb er eleverne/klassen i USK regi én til flere dage eller én dag om ugen gennem hele skoleåret. Derfor er der stor forskel på mobbeproblematikkerne

Ungecaféerne (UC)

USK har tre Ungecaféer – i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede. De unge kommer og går – mere eller mindre fast i de tre ugentlige åbningsaftener. UC-medarbejderne har typisk en rigtig god relation til de allerfleste unge, der kommer i caféen. Derfor bliver potentiel mobning ofte erkendt hurtigt, og en handleplan iværksættes prompte

Forebyggelse af mobning USK tager for givet, at forældre; 1) bakker op og følger op på fælles beslutninger. 2) er bevidste om deres rolle i forhold til børnenes trivsel – sproget og tilgangen til eget barn, kammerater, andre forældre og USK medarbejdere. 3) er opmærksomme på deres barns brug af sociale medier. 4) taler med USK om mobningen, så snart den opdages

1. Medarbejdere i Almen USK, Ungdomsdagskolen og Ungecaféerne er hele tiden opmærksomme på at opfange eventuelle signaler om tilløb til mobning eller dårlig trivsel.

2. USK´ arbejdsmiljørepræsentant gennemfører en gang årligt/hvert andet år “Ungeprofil undersøgelse”, herunder hører trivsel og sikkerhed for eleverne.

Handleplan i tilfælde af mistanke om mobning 

Ungdomsskolen anvender Dan Olweus´ (svensk-norsk psykolog) definition af mobning: ”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Mobning i skolen) Ifølge Olweus kan de negative handlinger være at true, håne eller sige ubehagelige ting. Det kan også være at slå, sparke, skubbe eller holde nogen fast mod deres vilje. Ligeledes kan det være ved grimasser eller ved at lade være med at tale med personen eller vende ryggen til, når han/hun gerne vil i kontakt med de andre

I forbindelse med åben skole - modtager og underviser vi hele klasser fra de forskellige skoler. Ungdoms-skolens lærere og instruktører videregiver naturligvis observationer til afgivende skole, og involverer skolen i, hvad vi har observeret/foretaget i en given situation, således at de primære kontaktpersoner i højere grad, kan danne sig et mere komplet billede af trivslen i en klasse og kan handle derpå. Dette både i forhold til PULS og skolesvømning.

A. Alle observationer vedr. mistanke om mobning videregives straks til rette medarbejder eller ledere: I Ungdomsdagskolen; kontaktlæreren, I Ungecaféerne den nærmeste medarbejder, I den almene USK tager eleven fat i instruktøren/underviseren, som kan arbejde videre med problemet på         en måde, der er afpasset efter situationen. Alle henvendelser rapporteres asap videre til USK ledelse. Det væsentlige er, at enhver mistanke tages alvorligt.

B. Respektive medarbejder/underviser eller leder tager straks situationen op med den mobbede og derefter med mobberen/mobberne.

Handleplan i tilfælde af erkendt mobning

A. Respektive medarbejder/underviser eller leder tager straks episoden op med den mobbede og derefter med mobberen/mobberne.

B. Samtaler/ aftaler/ konfrontationer.

    - Medarbejderen går i dialog om mobningen med den berørte ungegruppe

    - Relevante kolleger og ledelse orienteres

    - Ledelsen kontakter de impliceredes forældre

    - Hvis nødvendigt foretager lederen forældresamtaler

    - Etablerer konfliktmægling

C. Samtalen er vigtig i problemløsningsfasen. kammeraterne/holdelever/klassekammerater inddrages også, for der er ofte tavse vidner til mobning.

D. Forældrene til mobber/mopperne og offer inddrages så meget som muligt i problemløsningen.

E. USK ledelse og involverede medarbejdere der er tilknyttet UC, hold eller UDS orienteres

F. Mobning mod andre kan medføre bortvisning fra USK.

Hvordan gør vi vores antimobbestrategi kendt af alle?

Vores antimobbestrategi ligger på USK hjemmeside. Medarbejdere og Ungdomsrådet arbejder løbende med USK undervisningsmiljø og trivsel. Antimobbestrategien diskuteres af ledere, medarbejdere og Ungdomsrådet.

Antimobbe-klagevejledning

Som forældremyndighedsindehaver har du ret til at klage over en sag om mobning, hvis du er utilfreds med USK håndtering af handlingsplanen i forbindelse med en konkret mobbesag vedr. dit barn. Klagen skal være begrundet.

Lovgivning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=188636

Det er vigtigt, at alle USK parter er bekendte med og gør brug af antimobbepolitikken.