24763291 // Kimgrasm@stevns.dk

Styrelsesvedtægter

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune

I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 428 af 08/05/2017) og lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017) fastsættes følgende vedtægt for Ungdomsskolens styrelse i Stevns Kommune. Der nedsættes en bestyrelse for den samlede ungdomsskolevirksomhed.

Kapitel 1  § 1

FORMÅL

Ungdomsskolebestyrelsen har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt bestyrelsen i henhold til lov om ungdomsskoler (USK) samt lov om folkeskolen inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen. USK samlede virksomhed udgøres af følgende aktiviteter, som alle er under ungdomsskolelederens ledelse. Ungdomsskolebestyrelsens område angår alle de nævnte aktiviteter:

 • Ungdomsdagskolen, Stevns Kommunes heltidsundervisning efter lov om ungdomsskole
 • Den almene Ungdomsskole. Den frivillige fritidsundervisning, 
 • Ungdomsskoleklubber
 • PULS (åben skole). Undervisningsaktiviteter og øvrige opgaver i folkeskolerne i Stevns Kommune
 • Svømmeundervisning for Stevnsskolernes 4. klasser (både Folke- og friskoler). Varighed: 1 skoleår. Særligt tilrettelagte SPU tilbud: Varighed ½ skoleår. "Før-svømning"; et særligt tilrettelagt introforløb for elever i 3.kl., der har behov for en tryg start. Varighed pr. skole/forløb: 10 gange
 • SSP
 • Aktiviteter i samarbejde med eksterne parter, herunder foreninger og diverse indtægtsdækket virksomhed, som understøtter USK formål eller virksomhed.

USK rapporterer årligt om denne virksomhed til Udvalget for Børn, Unge og Læring.

 

Kapitel 2 - § 2

 

SAMMENSÆTNING OG VALG

 

Ungdomsskolebestyrelsen består i Stevns Kommune af 9 til 11 medlemmer. Ungdomsskolelederen deltager som sekretær for bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat i overensstemmelse med Folkeskolelovens § 24b Bestyrelsen er sammensat i overensstemmelse med lov om USK § 7 og består af:

 • 2 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen
 • 1 folkeskoleleder. Udpeget af Centerchefen for BUL - blandt kommunens skoleledere, viceskoleledere og afdelingsledere
 • 1-2 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 1 forældrerepræsentant fra den samlede ungdomsskolevirksomhed. (Den almene Ungdomsskole, Ungdomsdagskolen, klubvirksomheden)
 • 1-2 elevrepræsentanter fra Ungdomsskolens afdelinger.

1 tilforordnet fra Folkeoplysningsudvalget

 

Stk. 2 For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges 1 stedfortræder.

Stk. 3. Repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen og deres stedfortrædere kan vælges inden- eller uden for dens medlemskreds. Valget gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode og foretages umiddelbart efter den nye kommunalbestyrelse er valgt og afsluttes senest d. 31. maj. 

Stk. 4. Repræsentanterne for organisationerne og deres stedfortrædere vælges inden for dennes medlemskreds. Valget gælder for fire år/Kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Stk. 5. Medarbejderrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges således: 

1 repræsentant og 1 stedfortræder vælges af og blandt kandidater fra den almene Ungdomsskole og Ungdomsdagskolen. 

1 repræsentant og 1 stedfortræder vælges af og blandt kandidater fra ungdomsklubvirksomheden og SSP. 

Ungdomsskolelederen indkalder til de to valghandlinger. For begge valghandlinger gælder, at alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater inden for eget ansættelsesområde. Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder, der har fået flest stemmer, er valgt. Den medarbejder, der har fået næstflest stemmer, er stedfortræder. 

Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, hvis stemmer er lige. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

Stk. 6. Valg i henhold til stk. 5 finder sted inden 31. maj og valget gælder for et år ad gangen. 

Stk. 7. Forældrerepræsentanterne vælges på et arrangement til lejligheden for forældre til elever tilknyttet Ungdomsdagskolen og/eller Den almene Ungdomsskole.

Arrangementet afholdes ved skoleårets begyndelse. 

Valget finder sted hvert andet år - i lige årstal og afsluttes senest 31. maj.

Stk. 8. Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere vælges ved Ungdomsskolelederens foranstaltning og vælges blandt elever i Ungdomsskolen og Ungdomsrådet. 

Valget finder sted inden d. 1. oktober og valget gælder for 1 år ad gangen. 

Elevrepræsentanterne må ikke overvære behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager. Ifm valg- og beslutningsprocesser har elevrepræsentanter tilsammen én stemme

 

§ 3

Ungdomsskolebestyrelsen følger kommunalbestyrelsens valgperiode. Bestyrelsen fungerer indtil udgangen af måneden før kommunalbestyrelsens tiltrædelse.

Alle medlemmer jf. § 2 stk. 1 har stemmeret. 

 

§ 4

På Ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næst-formand ved bundet flertalsvalg blandt de nævnte repræsentanter i § 2 stk. 1. 

Formandsvalget gælder for 4 år ad gangen.

 

Kapitel 3  - § 5

 

MØDEVIRKSOMHED OG FORRETNINGSORDEN 

 

Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede. 

Der afholdes som udgangspunkt 5 møder årligt af 2½ times varighed. Der afholdes derudover møder, når det ønskes af formanden, eller når fire af bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsor-denen. 

Stk. 2. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. 

Formanden fastsætter tid, sted og dagsorden for møderne og sender en dagsorden med eventuelle bilag senest 5 hverdage inden mødet til bestyrelsesmedlemmerne. 

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal forman-den så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 

Stk. 4. Punkter som ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet afholdes 

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i specifikke punkter med særlig interesse for dem, når bestyrelsen vurderer det er relevant. 

 

§ 6

Er et bestyrelsesmedlem over en længere periode forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne, kan formanden indkalde stedfortræderen.

 

§ 7

Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Eventuelt ubesatte pladser i bestyrelsen tælles med i antallet af stemmeberettiget. 

Stk. 2. Formanden, og ved dennes forfald næstformanden, leder ungdomsskolebestyrelsens møder.

 

§ 8

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede ved afstemningen.

 

§ 9

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 10

I forbindelse med møderne føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. 

Stk. 2. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

 

Stk. 3. Ethvert bestyrelsesmedlem og tilforordnede kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og med-sendt bestyrelsens beslutninger og udtalelser.

 

§ 11

Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

§ 12

Udgifterne ved Ungdomsskolebestyrelsens virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed. 

Stk. 2. Der ydes ikke vederlag eller diæter til medlemmerne af Ungdomsskolebestyrelsen. 

 

Kapitel 4 - § 13

 

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbesty-relsen. 

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen fører tilsyn med skolens samlede virksomhed. 

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder efter forslag fra ungdomsskolelederen, og inden for den af kommu-nalbestyrelsen fastsatte beløbsramme, budget for ungdomsskolens virksomhed. 

Stk. 4. På baggrund af det udarbejdede budget samt kommunens plan for ungdomsskolevirksomhed fastlægger ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolens indhold og omfang. 

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om Ungdomsskolens behov for lokaler.

Stk. 6. Ungdomsskolebestyrelsen kan stille forslag til kommunalbestyrelsen om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af ungdomsskolen til undervisnings- og klubaktiviteter m.fl. og om lokalernes forsyning med materiel og inventar. 

Stk. 7. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om udvidelse af ungdomsskole-tilbuddet, jfr. lovens § 3, stk. 2, om heltidsundervisning samt andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål. 

Stk. 8. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til kommunalbestyrelsen om; 

 • fastsættelse – herunder udvidelse/ændring af aldersgrænser i forhold til ungdomsskolens hold, -fag og klubvirksomhed
 • henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner
 • befordringsordninger i forbindelse med ungdomsskole-, og klubvirksomhed.

 

Stk. 9. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgs-mål, der vedrører Ungdomsskolen. Den skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den. 

 

Stk. 10. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter de overordnede ordensregler for Ungdomsskolens samlede virk-somhed. 

Stk. 11. Ungdomsskolebestyrelsen medvirker ved ansættelse af ungdomsskoleleder, viceungdomsskoleleder og afdelingsledere i ungdomsskolen. Procedure aftales på bestyrelsesmøde under hensyntagen til MED-udvalgets ønsker. Ungdomsskolelederen ansættes af centerchefen. 

Stk. 12. Ungdomsskolebestyrelsen udpeger en repræsentant til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder. 

 

Kapitel 5 - § 14

 

UNGDOMSSKOLELEDERENS BEFØJELSER 

Ungdomsskolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virk-somhed overfor ungdomsskolebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Ungdomsskolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte samt træffer alle konkrete afgø-relser vedrørende skolens elever, børn og unge.

Stk. 3. Ungdomsskolelederen udarbejder forslag til ungdomsskolebestyrelsen vedrørende budgetforslag og for-slag om ungdomsskolens fag og aktivitetsniveau indenfor de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. 

Stk. 4. Ungdomsskolelederen ansætter og afskediger alt personale i Ungdomsskolen, under hensyntagen til § 13 stk. 11 og MED-udvalgets inddragelse.

 

Kapitel 6  - § 15

 

ELEV- / KLUBRÅD OG ELEVINDDRAGELSE 

Ungdomsskolens elever har ret til at danne et elevråd, ligeledes kan medlemmer i ungdomsskoleklubberne dan-ne klubråd til varetagelse af deres interesser over for Ungdomsskolen og de kommunale myndigheder. 

Stk. 2. Der kan dannes elevråd i Ungdomsdagskolen.

 

Kapitel 7 - § 16

 

IKRAFTTRÆDEN M.M. 

Denne vedtægt træder i kraft den 25. april 2018 og erstatter styrelsesvedtægten af den 27. juni 2014. 

Stk. 2. Ændringer til vedtægten kan af kommunalbestyrelsen kun finde sted efter indhentet udtalelse fra ung-domsskolebestyrelsen, idet der dog tages forbehold for kommunalbestyrelsens ret til i budgetfasen at foretage nødvendige ændringer. Ændringer i bilagene som konsekvens af ændret lovgivning, nye bekendtgørelser, cirku-lærer mv. kan indføjes administrativt. 

Stk. 3. Ændring af denne styrelsesvedtægt kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

 

Dato   

Underskrift:________________________________________ 

Anette Mortensen, Borgmester 

 

 

Dato   

Underskrift:________________________________________

 Per Røner, Kommunaldirektør

 

Referencer: 

•LBK nr. 428 af 08/05/2017. Lov om Ungdomsskoler: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190083

•LBK nr. 1510 af 14/12/2017. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651